Política de Privacitat

Joan López Sucarrats, amb NIF B45478272G i domicili a Carrer Torrent Fondo, 10, 08224 Terrassa – BARCELONA, és el titular del lloc web que estàs visitant i responsable del tractament de les dades de caràcter personal que ens proporciones com a usuari o client.

A KONFYANS ens preocupem per la privacitat de les dades dels nostres usuaris i clients i complim amb la normativa de protecció de dades vigent. Així mateix, et fem saber que aquesta Política de privacitat està adaptada al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades personals que ens proporciones és Joan López Sucarrats, amb NIF B45478272G i domicili a Carrer Torrent Fondo, 10, 08224 Terrassa – BARCELONA.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals que ens proporciones seran tractades amb la finalitat de gestionar la teva relació amb KONFYANS, així com per oferir-te els serveis i productes que has sol·licitat, mantenir-te informat sobre les nostres novetats i promocions, i enviar-te comunicacions comercials sobre productes o serveis que puguin ser del teu interès.

LEGITIMITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

La base legal per al tractament de les teves dades personals és el consentiment que ens has donat mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de privacitat.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals que ens proporciones no seran cedides a tercers, excepte per obligació legal o quan sigui necessari per al correcte compliment dels serveis que ens has sol·licitat.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a KONFYANS estem tractant les seves dades personals, i en tal cas, tenen dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en què cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. KONFYANS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També informem que les persones interessades tenen dret a portar a terme la seva reclamació davant l’autoritat de control competent, que en el cas d’Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de les seves dades no està ajustat a la normativa vigent.

En qualsevol moment, les persones interessades podran exercir els drets referits anteriorment, mitjançant una sol·licitud dirigida a KONFYANS, a través de les dades de contacte que es faciliten en aquesta política de privacitat.

Modificacions de la política de privacitat

KONFYANS es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests casos, KONFYANS anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.